Hey+ Go
Hey+ Edu

Splošni pogoji uporabe in politika zasebnosti

1. SPLOŠNO

(1)  Ti splošni pogoji in politika zasebnosti za uporabo aplikacije Hey+Go, ki je del digitalne platforme Hey+ urejajo razmerje med podjetjem Aventa Plus  d.o.o., Beloruska ulica 7, 2000 Maribor (v nadaljevanju: ponudnik) in starši / skrbniki (v nadaljevanju: starš – starši), ki ste uporabniki aplikacije Hey+Go, glede predmetnih storitev Hey+Go, obdelave osebnih podatkov in vaših pravic v zvezi z osebnimi podatki.

 

(2)   Glede vprašanj obdelave osebnih podatkov pri uporabi aplikacije Hey+Go Aventa Plus  d.o.o. deluje v imenu posamezne vzgodjni izobraževalne ustanove (v nadaljevanjeu: šola), ki se je odločila to storitev ponuditi staršem. Aventa Plus d.o.o. ravna v skladu s pogodbo s šolami, vključno z dogovorom o obdelavi osebnih podatkov, kot je zahtevan po 28. členu Splošne uredbe o varstvu podatkov.

 

(3)   »Aventa Plus d.o.o. je za starše upravljavec osebnih podatkov (fotografija – »selfie«, lokacija naprave ob pozivu).

  

2. POGOJI IN POSTOPKI ZA UPORABO HEY+GO

(1)   Za pričetek uporabe aplikacije Hey+Go morajo biti izpolnjeni naslednji pogoji:

  • Šola, ki jo vaš otrok obiskuje, uporablja digitalno platformo Hey+ za izvajanje pedagoškega procesa podaljšanega bivanja (OPB) t.j. oddaja otrok iz podaljšanega bivanja in elektronsko vodenje evidence o posameznih odhodih učencev iz podaljšanega bivanja.

  • Prenos aplikacije Hey+Go iz digitalne distribucijske platforme za aplikacije (Google Play, App Store, ipd.).

  • Veljavna telefonska številka starša, ki jo Aventi Plus d.o.o. posreduje šola.

  • Sprejetje pogojev uporabe aplikacije Hey+Go.

 

(2)   Za uporabo storitve od staršev potrebujemo naslednje osebne podatke (posreduje šola):

  • Ime in priimek otroka,

  • oddelek otroka,

  • spol otroka,

  • mobilna številka staršev.

(3)   Z vpisom telefonske številke v aplikacijo Hey+Go sistem avtomatsko generira enkratno varnostno kodo in jo pošlje preko SMS sporočila na vpisno telefonsko številko. Ta varnostni postopek omogoča preverjanje avtentičnosti uporabnika. Starš mora nato v aplikaciji vnesti prejeto enkratno kodo, s čimer se potrdi njegova identiteta in omogoči nadaljnji dostop do funkcionalnosti aplikacije. Ta postopek je nujen za zagotavljanje varne uporabe aplikacije ter zaščite osebnih in občutljivih podatkov otrok in staršev, ki so del digitalne platforme Hey+.

 (4)   Za škodo, ki bi lahko nastala učencu ali tretji osebi zaradi neupravičenega razkritja podatkov staršu zaradi napačno prejetih kontaktnih podatkov iz strani šole (napačno vpisana telefonska številka) ponudnik ne odgovarja. Napačno vpisane podatke bo ponudnik izbrisal oziroma popravil takoj, ko bo o tem obveščen s strani upravljavca (šole). V primerih sprememb podatkov, kot je na primer sprememba telefonske številke, je starš dolžan o tem obvestiti šolo.

 

(5)   Pravica do uporabe aplikacije Hey+Go je veljavna od datuma podpisa pogodbe o sodelovanju s šolo in traja do konca šolanja otroka v 4. razredu ali do pisnega preklica s strani šole.

 

(6)   Informacije o digitalni platformi Hey+ lahko pridobite na spletnem naslovu https://heyplus.io ali v šoli, ki jo otrok obiskuje.

 

3. POGOJI IN NAČIN DELOVANJA HEY+GO

(1)  Aplikacija Hey+Go, namenjena staršem ali skrbnikom, je zasnovana za optimizacijo in varnost procesa oddaje otrok iz podaljšanega bivanja v šolah. Ko starš ali skrbnik prispe v bližino šole, lahko preko aplikacije aktivira funkcijo (v nadaljevanju: poziv), ki učitelju sporoči njegovo prisotnost. Starš lahko poziv za enega ali več otrok na seznamu odda samo v določeni razdalji od šole, katero skupaj določita ponudnik in šola. Razdalja se določa na način, da zagotavlja maksimalno varno izvajanje poziva in prevzem otrok. Običajna in priporočena lokacija za izvajanje poziva je šolsko vhod. Ponudnik ne prevzema odgovornosti za delovanje aplikacije v primeru izvedbe klica izven določene razdalje ali potencialno nevarnega območja. Naslednji korak pri oddaji poziva aplikacija omogoča zajem fotografije starša s fotoaparatom na mobilni napravi. Fotografija se nato avtomatsko posreduje na napravo, ki jo upravlja učitelj, in služi kot dodaten varnostni mehanizem za potrditev identitete starša ali skrbnika. Ta funkcija je ključna za zagotavljanje, da je otrok varno predan pravemu staršu ali skrbniku. Uporaba aplikacije omogoča staršem, da so obveščeni o procesu oddaje in zagotavlja šoli, da otrok odide z odgovorno osebo.

(2)  Učinkovito in nemoteno delovanje aplikacije Hey+Go je v veliki meri odvisno od pravilne uporabe s strani šole, ki jo otrok obiskuje in njenih strokovnih delavcev. Strokovni delavci igrajo ključno vlogo pri zagotavljanju, da se digitalna platforma Hey+ uporablja ažurno in v skladu z namenjenimi funkcijami. Vsaka šola, ki se odloči za uporabo digitalne platforme Hey+, je odgovorna za zagotavljanje, da je njihovo osebje ustrezno usposobljeno in da platformo uporablja na način, ki zagotavlja pravilno in varno oddajo otrok. V nobenem primeru ponudnik ne prevzema nikakršne odgovornosti ali jamstva za izpolnjevanje obveznosti šole oziroma njenih strokovnih delavcev.

 

(3)   V primeru izgube mobilnega telefona ali spremembe telefonske številke je uporabnik aplikacije Hey+Go dolžan o tem nemudoma obvestiti šolo. Ponudnik ne prevzema nobene odgovornosti za morebitno škodo, ki bi otroku, staršu oziroma skrbniku ali drugim osebam, nastala zaradi razkritja podatkov nepooblaščenim osebam, ki je posledica izgube mobilnega aparata ali menjave mobilne številke, pred prejemom takšnega obvestila. Za čas prejema obvestila šteje dan in ura prejete elektronske pošte, ali telefonskega klica.

 

(4)   Prejemanje potisnih obvestil in SMS sporočil, ki so del funkcionalnosti aplikacije Hey+Go, je odvisno tudi od zanesljivosti in delovanja mobilnega operaterja uporabnika. Ponudnik aplikacije Hey+Go ne prevzema odgovornosti ali jamstva za morebitne težave, ki bi lahko nastale pri prejemanju potisnih ali SMS sporočil zaradi tehničnih omejitev ali napak s strani mobilnih operaterjev. Pomembno je, da uporabniki redno preverjajo svoje mobilne naprave, da zagotovijo nemoten sprejem teh obvestil, ki so ključnega pomena za pravilno in varno delovanje storitve.

 

(5)   Prejemanje in pošiljanje potisnih obvestil, ki so ključni del funkcionalnosti aplikacije Hey+Go, je odvisno od tega, ali ima uporabnik vklopljen prenos podatkov in ali je povezan z brezžičnim omrežjem. Ponudnik aplikacije Hey+Go ne prevzema odgovornosti ali jamstva za morebitne težave pri pošiljanju ali prejemanju potisnih, ki bi lahko nastale zaradi tehničnih omejitev ali napak mobilnih operaterjev ali zaradi neaktivne povezave z internetom uporabnika. Prav tako je pomembno poudariti, da brez aktivne povezave z internetom (prenos podatkov ali Wi-Fi) aplikacija ne more delovati pravilno. Uporabniki morajo zato zagotoviti, da so njihove mobilne naprave ustrezno povezane, da omogočajo nemoten sprejem in pošiljanje potisnih obvestil, ki so bistveni za pravilno in varno uporabo storitve. Število prejetih in poslanih potisnih sporočil ni omejeno.

 

(6)   Ponudnik storitve digitalne platforme Hey+ vzdržuje arhiv oziroma evidenco odhodov učencev. Ti podatki se skrbno beležijo in shranjujejo skozi celoten dan. Na koncu vsakega šolskega dne ponudnik te podatke posreduje šoli.

 

(7)    Vsa  prejeta SMS sporočila ob registraciji so brezplačna in jih ne zaračunavamo.

 

(8)  Kot uporabnik niste upravičeni in se odpovedujete uveljavljanju kakršnekoli odškodnine ali vlaganju drugih tožbenih zahtevkov zoper nas zaradi škode, ki bi jo utrpeli zaradi uporabe digitalne platforme Hey+ in aplikacije Hey+Go  ali zaradi njenega nedelovanja ali napačnega delovanja. Izključitev odgovornosti se ne nanaša na škodo, ki jo ponudnik povzroči namenoma ali iz malomarnosti.

 

(9)  Ponudnik aplikacije za posredovanje SMS sporočil ob registraciji je HoT mobil, telekomunikacije in storitve d.o.o., p. p. 4005, 1001 Ljubljana, katerega splošni pogoji za uporabo elektronskih komunikacijskih storitev smiselno veljajo za uporabo aplikacije Hey+Go. HoT mobil, telekomunikacije in storitve d.o.o., p. p. 4005, 1001 Ljubljana rešuje reklamacije v skladu z njenimi lastnimi vsakokrat veljavnimi Splošnimi pogoji za izvajanje elektronskih komunikacijskih storitev ter temi pogoji, in sicer izključno tiste reklamacije, ki se nanašajo na neizvršen prenos oz. dostavo sporočil kot posledico (ne)delovanja aplikacije za posredovanje sporočil, ne pa reklamacij, ki bi se nanašale na kakovost, vsebino oz. organizacijo aplikacije Hey+Go in drugih reklamacij, katere rešuje izključno ponudnik.

 

(10) Ponudnik zagotavlja, da si bo HoT mobil, telekomunikacije in storitve d.o.o., p. p. 4005, 1001 Ljubljana prizadevala zagotavljati čimbolj nemoteno komunikacijo med ponudnikom in vami, vendar ne zagotavlja absolutne zanesljivosti, varnosti aplikacije in poti za pošiljanje sporočil (česar posledica je lahko tudi na primer zamuda pri dostavi sporočil ali ne dostava sporočil), s čimer se s sprejetjem pogojev strinjate in v zvezi s tem odpovedujete kakršnimkoli zahtevkom.


(11) V primeru, da sporočilo ne doseže vašega mobilnega telefonskega aparata, ker imate izklopljen mobilni telefonski aparat ali poln predal za sporočila ali se nahajate v območju, kjer ni signala ali vaš mobilni telefonski aparat ne omogoča prejemanja poslane vrste sporočila ali nimate vklopljene storitve za prejemanje poslane vrste sporočila ali zaradi drugih podobnih okoliščin, se šteje, da je bilo dohodno sporočilo posredovano, HoT mobil, telekomunikacije in storitve d.o.o., p. p. 4005, 1001 Ljubljana pa si bo prizadevala dostaviti sporočilo še ves čas veljavnosti sporočila.

 

(12) Sporočila vam bomo posredovali samo v primeru, da se boste predhodno strinjali s temi pogoji, kar potrdite s sprejetjem pogojev.

 

4. SPREMEMBA PODATKOV IN PRENEHANJE UPORABE MOBILNE APLIKACIJE HEY+GO

(1)  Uporabniki aplikacije Hey+Go imajo vedno možnost, da prostovoljno prenehajo z njeno uporabo. Če se za to odločite, je potrebno izvesti naslednje korake: odstranite aplikacijo Hey+Go s svoje mobilne naprave in obvestite šolo o svoji odločitvi, da ne boste več uporabljali aplikacije. Šola je dolžna obvestitit ponudnika o prenehanju uporabe aplikacije. Vaši osebni podatki, povezani z aplikacijo se v tem primeru izbrišejo ali anonimizirajo v skladu z veljavnimi zakoni o varstvu podatkov.

 

(2)   Ne glede na ostale določbe navedenih splošnih pogojev se lahko dostop do aplikacije Hey+Go onemogoči ali prekine, če tako zahteva šola, zaradi ukrepov, ki so izrečeni staršu / skrbniku s strani pristojnih organov in pomenijo prepoved ali omejitev stikov med otrokom in uporabnikom oziroma posameznim staršem ali skrbnikom ali iz drugih podobnih razlogov. Ta določba je namenjena zagotavljanju varnosti in zaščite otrok ter se lahko uporabi tudi v drugih podobnih situacijah, kjer so stiki med otrokom in staršem ali skrbnikom zakonsko omejeni ali prepovedani.

 

5. POLITIKA ZASEBNOSTI

(1) Spoštujemo vašo pravico do zasebnosti in smo zavezani k varovanju osebnih podatkov uporabnikov aplikacije Hey+Go, vključno z osebnimi podatki vaših otrok oz. učencev, skladno z določbami Splošne uredbe EU o varstvu podatkov (GDPR) ter zakonodajo s področja varstva osebnih podatkov v Republiki Sloveniji.

 

(2)  Podjetje Aventa Plus d.o.o. deluje v imenu posamezne šole, ki se odloči za uporabo digitalne platforme Hey+ in obdeluje osebne podatke v skladu s sklenjenimi pogodbami s šolami, ki vključujejo dogovore o obdelavi osebnih podatkov po 28. členu GDPR.

 

(3)  Storitev vključuje posredovanje enkratne varnostne kode, splošno in tehnično podporo pri uporabi storitve, in uresničevanje pravic ter dajanje informacij v zvezi z osebnimi podatki na zahtevo posameznika.

 

(4)  Vsi osebni podatki, ki jih šola posreduje podjetju Aventa Plus d.o.o. za uporabo v digitalni platformi Hey+ se obdelujejo izključno za namene izvajanja storitve. Aventa Plus d.o.o. ne obdeluje osebnih podatkov za namene avtomatiziranega sprejemanja odločitev ali za druge namene.

 

(5) Uporabniki imajo pravico do seznanitve z osebnimi podatki, pravico do popravka, izbrisa, prenosljivosti podatkov za sebe in za svoje mladoletne otroke. Zahteve lahko naslovite preko elektronske pošte na [email protected] ali po navadni pošti na naslov Aventa Plus d.o.o., Beloruska ulica 7, 2000 Maribor.

 

(6)   Vaše osebne podatke varujemo z organizacijskimi in tehničnimi ukrepi, skladno z mednarodnimi standardi za informacijsko varnost.

 

(7)   Uporabniki so sami odgovorni za varnost lastnih naprav za dostop do storitve. Priporočamo uporabo močnih gesel in redno posodabljanje programske opreme.

 

(8)   V primeru nezadovoljstva z odgovorom imate pravico do vložitve pritožbe pri Informacijskem pooblaščencu Slovenije.

 

(9)    Prenos podatkov od strežnikov do uporabnika poteka preko varne HTTPS povezave.

 

(10) Strežniška infrastruktura se nahaja v modernem podatkovnem centru, ki po opremljenosti, varnosti in zanesljivosti predstavlja sam vrh ponudbe.

 

(11) Vsi strežniki in podatki, ki se obdelujejo za potrebe delovanje digitalne platforme Hey+, se nahajajo na strežnikih, ki so locirani znotraj Evropske unije in se ne iznašajo v države zunaj Evropske unije.

 

(12) Podatki se hkrati shranjujejo na več strežnikov in podatkovnih nosilcev, zagotovljeno je redno varnostno kopiranje vseh podatkovnih baz in njihova varna hramba.

 

(13) Lastne naprave s katerimi dostopate in uporabljate aplikacijo Hey+Go, morate varovati pred nepooblaščenimi osebami in razkritjem z ustreznimi tehničnimi ukrepi.

 

 

6. POGOJI 60 DNEVNEGA TESTIRANJA

(1)  Ponudnik aplikacije Hey+Go omogoča šolam 60-dnevno brezplačno testno obdobje uporabe digitalne platforme Hey+. Odločitev za uporabo brezplačnega testiranja se izvede v dogovoru s posamezno šolo.

(2)   Med tem testnim obdobjem imajo starši možnost uporabljati vse funkcije aplikacije Hey+Go, kar omogoča šoli in staršem, da izkusijo polno funkcionalnost in prednosti storitve.

 

(3)    Po preteku 60-dnevnega testnega obdobja se šola odloči, ali bo nadaljevala z uporabo digitalne platforme Hey+. Če se šola odloči za nadaljnjo uporabo, lahko starši aplikacijo Hey+Go uporabljajo tudi po koncu testnega obdobja.

 

(4)   V primeru, da se šola po preteku testnega obdobja odloči, da ne bo nadaljevala z uporabo digitalne platforme Hey+, starši ne bodo več mogli uporabljati aplikacije Hey+Go, in vsi zbrani podatki v zvezi z uporabo aplikacije med testnim obdobjem bodo izbrisani skladno z zakonodajo o varstvu podatkov in politiko zasebnosti aplikacije.

 

7. UPORABA SPLOŠNIH POGOJEV IN NJIHOVE DOPOLNITVE 

(1)  Splošni pogoji in politika zasebnosti aplikacije Hey+Go se lahko kadarkoli spremenijo. Spremenjeni splošni pogoji in politika zasebnosti začnejo veljati naslednji dan po njihovi objavi na spletnem mestu www.heyplus.io/splosni-pogoji-za-starse/. Od tega dne dalje so spremenjeni pogoji zavezujoči za vse uporabnike aplikacije Hey+Go.

 

Maribor, 1.9.2023

Aventa Plus d.o.o.ap-logo-light

Hey+ je produkt podjetja
Aventa Plus d.o.o.

© 2023. Vse pravice pridržane.

Kontakt

Aventa Plus d.o.o
Beloruska ulica 7
2000 Maribor
Slovenija

E-pošta: [email protected]
Telefon: +386 31 291 711